دسته‌ها
شعر

شعر از طالب آملی / گفتی چه کام داشت دلت تا کنم روا

گفتی چه کام داشت دلت تا کنم روا

کامی نداشت غیر تو ، تفتیش کردمش ..

#طالب_آملی

دسته‌ها
شعر

شعر از طالب آملی / ز غارت چمنت، بر بهار، منّت هاست

ز غارت چمنت، بر بهار، منّت هاست

که گل به‌دست تو از شاخ تازه تر ماند ..

#طالب_آملی

دسته‌ها
شعر

شعر از طالب آملی / زین سان که رقص می‌کنم از شادی خیال

زین‌سان که رقص می‌کنم از شادی خیال

در نعمت وصال گر اُفتم چه ها کنم ..

#طالب_آملی

دسته‌ها
شعر

شعر از طالب آملی / به کس پناه نجویم پی گشایش کار

به کس پناه نجویم پی گشایش کار

همان که در به رخم بسته، باز خواهد کرد ..

#طالب_آملی

دسته‌ها
شعر

شعر از طالب آملی / صد صبح گیرد از نفس ما، زکات نور

صد صبح گیرد از نفس ما، زکات نور

ما را به دل، چو در دل شب‌ها تو بگذری ..

#طالب_آملی

دسته‌ها
شعر

شعر از طالب آملی / اوراق کهنه کی به می کهنه می رسد

اوراق کهنه کی به می کهنه می رسد

ذوقی که در پیاله هست ، در رساله نیست ..

#طالب_آملی

دسته‌ها
شعر

شعر از طالب آملی / دلا چه دیده فروبسته‌ای؟ سپیده دمید

دلا چه دیده فروبسته‌ای؟ سپیده دمید

سری برآر که خوش عالمی‌ست عالم صبح ..

#طالب_آملی

دسته‌ها
شعر

شعر از طالب آملی / آتش به آب و یار به اغیار و گل به خار

آتش به آب و یار به اغیار و گل به خار

کردند صلح و بخت به ما آشتی نکرد ..

#طالب_آملی

دسته‌ها
شعر

شعر از طالب آملی / تو در خیالی و زیبد که تا سپیده ی صبح

تو در خیالی و زیبد که تا سپیده ی صبح

دریچه ی شب غم، بر رخ سحر بندم ..

#طالب_آملی

دسته‌ها
شعر

شعر از طالب آملی / عمر ما عمر شراب كهنه را ماند كه هست

عمر ما عمر شراب كهنه را ماند كه هست

اولش بسيار شيرين ، آخرش بسيار تلخ ..

#طالب_آملى