شعر از سهراب سپهری / زندگی فهم نفهميدن‌هاست

زندگی
فهم نفهميدن‌ هاست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست
در نبنديم به نور در نبنديم به آرامش پرمهر نسيم
زندگی رسم پذيرايی از تقدير است
وزن خوشبختی من وزن رضايتمندی ست ..

#سهراب_سپهری

ادامه خواندن “شعر از سهراب سپهری / زندگی فهم نفهميدن‌هاست”

شعر از سهراب سپهری / و از سفر آفتاب، سرشار از تاریکی نور آمده ام

و از سفر آفتاب، سرشار از تاریکی نور آمده ام
سایه تر شده ام
و سایه وار بر لب روشنی ایستاده ام
شب می شکافد
لبخند می شکفد
زمین بیدار می شود
صبح از سفال آسمان می تراود
و شاخه شبانه اندیشه من بر پرتگاه زمان خم مي شود ..

#سهراب_سپهری