شعر از سعدی / من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت

من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت
و اینان همه قلبند که پيش تو لسانند

آنان که شب آرام نگيرند ز فکرت
چون صبح پدیدست که صادق نفسانند ..

#سعدی

ادامه خواندن “شعر از سعدی / من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت”

شعر از سعدی / من در این جای همین صورت بی جانم و بس

من در این جای همین صورت بی جانم و بس
دلم آن جاست که آن دلبر عیار آن جاست

تنم این جاست سقیم و دلم آن جاست مقیم
فلک این جاست ولی کوکب سیار آن جاست ..

#سعدی

ادامه خواندن “شعر از سعدی / من در این جای همین صورت بی جانم و بس”