شعر از مولانا / بشکن قدح باده که امروز چنانیم

بشکن قدح باده که امروز چنانیم
کز توبه شکستن سر توبه شکنانیم

گر باده فنا گشت فنا باده ما بس
ما نیک بدانیم گر این رنگ ندانیم

#مولانا

ادامه خواندن “شعر از مولانا / بشکن قدح باده که امروز چنانیم”