متن زیبا از فریبا وفی / حافظه‌ی آدم در ندارد

حافظه‌ی آدم در ندارد که آدم‌ها برای رفت و آمدشان اجازه بگیرند،
در زندگی هرکس چندنفری هستند
که برای ردشدن از مرز ذهن ویزا لازم ندارند
و خواسته و نخواسته همه جا با او هستند.
لابد تاپای گور هم ..

#فریبا_وفی
بعد از پایان