شعر از شفیعی کدکنی / مگذر ای خاطرۀ او ز کنارم، مگذر

مگذر ای خاطرۀ او ز کنارم، مگذر
موجِ بی ساحلِ اشکم، سرِ طوفان دارم

خارِ خشکم، مزن ای برق به جانم آتش
که هنوز آرزوی بوسۀ باران دارم ..

#شفیعی_کدکنی

ادامه خواندن “شعر از شفیعی کدکنی / مگذر ای خاطرۀ او ز کنارم، مگذر”