جمله کوتاه درباره شب بخیر گفتن

خدایا

همیشه دلتنگی ام را

در دریای آغوشت ریختم

عجیب این دریا معجزه می کند

مهربانا

این معجزه را

برای عزیزانم مقرر فرما

تا غم هایشان

در دریای بیکران آغوشت

به آرامش بدل شود ..

شب بخیر