متن زیبا از سهراب سپهری / من سال ها نماز خوانده ام

من سال ها نماز خوانده ام
بزرگترها می خواندند،
من هم می خواندم،
در دبستان ما را برای نماز به مسجد می بردند،
روزی در مسجد بسته بود،
بقال سر گذر گفت :
نماز را روی بام مسجد بخوانید تا چند متر به خدا نزدیکتر باشید.
مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد.

و من سال ها مذهبی ماندم
بی آنکه خدایی داشته باشم ..

#سهراب_سپهری

شعر از سهراب سپهری / زندگی فهم نفهميدن‌هاست

زندگی
فهم نفهميدن‌ هاست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست
در نبنديم به نور در نبنديم به آرامش پرمهر نسيم
زندگی رسم پذيرايی از تقدير است
وزن خوشبختی من وزن رضايتمندی ست ..

#سهراب_سپهری

ادامه خواندن “شعر از سهراب سپهری / زندگی فهم نفهميدن‌هاست”

شعر از سهراب سپهری / و از سفر آفتاب، سرشار از تاریکی نور آمده ام

و از سفر آفتاب، سرشار از تاریکی نور آمده ام
سایه تر شده ام
و سایه وار بر لب روشنی ایستاده ام
شب می شکافد
لبخند می شکفد
زمین بیدار می شود
صبح از سفال آسمان می تراود
و شاخه شبانه اندیشه من بر پرتگاه زمان خم مي شود ..

#سهراب_سپهری