شعر از سعدی / من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت

من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت
و اینان همه قلبند که پيش تو لسانند

آنان که شب آرام نگيرند ز فکرت
چون صبح پدیدست که صادق نفسانند ..

#سعدی

ادامه خواندن “شعر از سعدی / من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت”