شعر از سعدی / من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت

من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت
و اینان همه قلبند که پيش تو لسانند

آنان که شب آرام نگيرند ز فکرت
چون صبح پدیدست که صادق نفسانند ..

#سعدی

ادامه خواندن “شعر از سعدی / من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت”

شعر از سعدی / من در این جای همین صورت بی جانم و بس

من در این جای همین صورت بی جانم و بس
دلم آن جاست که آن دلبر عیار آن جاست

تنم این جاست سقیم و دلم آن جاست مقیم
فلک این جاست ولی کوکب سیار آن جاست ..

#سعدی

ادامه خواندن “شعر از سعدی / من در این جای همین صورت بی جانم و بس”

شعر از سعدی / گر برود به هر قدم در ره دیدنت سری

گر برود به هر قدم
در ره دیدنت سری
من نه حریف رفتنم
از در تو به هر دری
تا نڪند وفای تو
در دل من تغییری
چشم نمی كنم به خود
تا چه رسد به دیگری ..

#سعدی

ادامه خواندن “شعر از سعدی / گر برود به هر قدم در ره دیدنت سری”