دسته‌ها
جمله

جمله های عاشقانه و احساسی

شبے دارم چراغانے،

شبے تابیدنے امشب

دلے نیلوفرے دارم

پرے بالیدنے امشب

مشام شب پر ازبوے خوش محبوبہ هاے شب

شبے شبدر

شبے شب بو

شبے بوییدنے امشب ..

دسته‌ها
جمله

جمله های عاشقانه و احساسی

طعم لب هایت

آن عسل دامنه های عشق

روی لبم ماسیده

مزه اش می کنم

هلاهل را ..

دسته‌ها
جمله

جمله های عاشقانه و احساسی

من به دوست داشتنـت

عـــادت نخواهـــم کرد

از هزاران صبح هایے که

در کنـــار تو از خواب بیــدار شوم

هر بار روزم از نو

روزیــــم از نو

آغــــاز خواهد شــد

دسته‌ها
جمله

جمله های عاشقانه و احساسی

ميان خاطرات بى شمارمان

اى آشنا!

به بودنت ادامه بده

از اولين آغوش

هزار شب هم كه بگذرد

باز ستاره بى قرار و

مهتاب بى قرار و

اين دل بى قرار است ..

دسته‌ها
جمله

جمله های عاشقانه و احساسی

میخواهم هوای پشت پنجره ات باشم

صبح زود در صف انتظار بنشینم

تو بیدار شوی و پنجره ات را باز کنی

و من سراسیمه وارد شوم ..

آمیخته شدن با هوای اتاقت چه حالی دارد

دسته‌ها
جمله

جمله های عاشقانه و احساسی

جمعه که خیس باشد

دل آدم

برای هزار و یک نفر می گیرد

آن هزار نفر را می شود کاری کرد

آن یک نفر اما

کار خودش را می کند ..

دسته‌ها
جمله

جمله های کوتاه خنده دار

یه روز دوتا مگس نشسته بودن باهم صحبت میکردن:
مگس اولی به دومی گفت:
ویزززززززز
مگس دومی به اولی گفت:
ویزویزویییییز
اولی گفت:
ویزویزویزدیز
دومی گفت:
وییییزویزویزززززززززززز
ینی عاشقتم که داری صحبتاشونو میخونی
هم سن های تو الان اورانیوم غنی میکنن ولی تو…..پاشو پاشو ببرمت روانپزشک