جمله های کوتاه درباره باران

ماه من غصه چرا ؟

دل به غم دادن و از یأس سخن گفتن

کار آن هایی نیست که خدا را دارند

ماه من

غم و اندوه اگر هم روزی مثل باران بارید

یا دل شیشه ای تو

از لب پنجره ی عشق زمین خورد و شکست

با نگاهت به خدا چتر شادی باز کن و بگو با دل خود که

خدا هست هنوز ..