جمله های کوتاه درباره باران

ماه من غصه چرا ؟

دل به غم دادن و از یأس سخن گفتن

کار آن هایی نیست که خدا را دارند

ماه من

غم و اندوه اگر هم روزی مثل باران بارید

یا دل شیشه ای تو

از لب پنجره ی عشق زمین خورد و شکست

با نگاهت به خدا چتر شادی باز کن و بگو با دل خود که

خدا هست هنوز ..

جمله های کوتاه درباره باران

ساکت که می شوی

چشمانت پر از بوسه می شود

و لب هایت در التهاب یک گل سرخ زیر باران می تپد

تو را در رنگین کمان آغوشم قاب می گیرم ..

و چونان پرنده ای در مشت رها می شوم

جمله های کوتاه درباره باران

از این پس تنها ادامه خواهم داد

حتی در زیر باران ..

به درخواست چتر هم پاسخ رد می دهم

می خواهم تنهایی ام را به رخ این هوای دو نفره بکشم

باران نبار

من نه چتر دارم و نه یار