جمله کوتاه درباره شب بخیر گفتن

شب قشنگ ترین اتفاقے هست

که تکرار می شود

تا آسمان زیبایش را

به رخ زمین بکشد

خدايا ..

ستاره هاےآسمانت را

سقف خانه دوستانم كن

تا زندگي شان مانند ستاره بدرخشد

شبتون قشنگ

دلتون پراز زیبایے

شب_بخیر