جمله کوتاه فلسفی

اگر زندگی

 همان زمان بندی اسرار آمیزی باشد

که بتواند از شاخه ی خشکی در زمستان

گلی سرخ در نهایت زیبایی بپرورد

 تصور کن که با زندگی تو چه خواهد کرد ..

جمله کوتاه فلسفی

ترس را می سازند . .

ترس فرآیندی  ذهنی است

اگر ، ذهنی قوی و آگاه داشته باشیم

ترس حاکم نمی شود

طراحان ترس

با این روش بدون مداخله مستقیم و توسط خودمان

به اهداف شان می رسند .

دانستن

پرسیدن

سپری است در برابر ترس ..

جمله کوتاه فلسفی

تمام زندگی ما

آلوده به دروغ است

چگونه انتظار داریم

دیگران راز ما را نگاه دارند

در حالی که ما خودمان نتوانسته‌ایم

آن ‌را نگاه داریم ..

جمله کوتاه فلسفی

در مورد گذشته هرگز زیاد فکر نکن

اشک هایت را جاری خواهد ساخت

در مورد آینده زیاد نگران نباش

ترس در تو ایجاد خواهد کرد!

در همین حال حاضر زندگی کن ..

جمله کوتاه فلسفی

هیچگاه ناامید نشو

اگر همۀ درها هم به رویت بسته شوند

سرانجام او

کوره ‌راهی مخفی را که

از چشم همه پنهان مانده

به رویت باز می کند ..

حتی اگر هم ‌اکنون

قادر به دیدنش نباشی!